Deze “Privacy & Cookie Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: VZW Wereld-Missiehulp met maatschappelijke zetel te Provinciesteenweg 400, 2530 Boechout en ingeschreven in het KBO onder nummer 428 955 774 (hierna: be the fibre).

 

Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door uw persoonsgegevens te delen op onze website http://www.bethefibre.be/, door ons te contacteren per e-mail/per telefoon of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.

 

INHOUDSOPGAVE

 

Artikel 1 – Welke gegevens verwerken we over u?
Artikel 2 – Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Artikel 3 – Wie ontvangt uw persoonsgegevens?
Artikel 4 – Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?
Artikel 5 – Uw rechten
Artikel 6 – Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?
Artikel 7 – Cookies

 

ARTIKEL 1 WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE OVER U?

 

1. be the fibre verwerkt in het kader van haar werkzaamheden de volgende persoonsgegevens van u:

− Cookies - Bij ieder gebruik van onze website kunnen op basis van cookies en gelijkaardige technologieën verschillende persoonsgegevens over u verzameld worden, met name uw IP-adres, surfgedrag, apparaattype, locatie, de datum en duur van het gebruik van website of app, besturingssysteem, … (Meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken, vindt u in artikel 7);

− Klantgegevens - Als u gebruik maakt van onze website, een account aanmaakt of een bestelling plaatst, kunnen we de volgende klantinformatie over u verzamelen: uw naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, bankrekeningnummer, ... en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt;

− Leveranciersgegevens - Als u een (potentiële) leverancier bent, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u: uw naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoongegevens, de naam van uw bedrijf, BTW-nummer, bankrekeningnummer en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt;

− Communicatiegegevens - Als u ons belt, mailt of een contactformulier indient, kunnen we de volgende persoonsgegevens verzamelen: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft;

 

ARTIKEL 2 WAARVOOR GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

 

1. Algemene doeleinden:

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend als volgt:

- Cookies - om onze website te onderhouden en verbeteren en om persoonsgegevens op te nemen in statistieken, met als rechtsgrond uw voorafgaande, expliciete toestemming;

- Klantgegevens - om uw account op onze website te beheren en voor de levering en facturatie van door u bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst met u of omdat wij daartoe een gerechtvaardigd belang hebben;

- Leveranciersgegevens - om u een offerte-aanvraag toe te sturen, een bestelling te plaatsen, uw facturen te betalen en met u te communiceren, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst met u;

- Communicatiegegevens - om uw vraag of verzoek te kunnen behandelen, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact;

 

2. Direct marketing:

We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten of personen die interesse getoond hebben in onze diensten, dan wel uw expliciete, voorafgaande toestemming in alle andere gevallen.

Als u dergelijke communicatie niet langer wenst te ontvangen en wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor onze direct marketing doeleinden stopzetten, dan kan dat zonder kost en zonder dat u daarvoor een reden moet geven, door te klikken op de link in elk van onze direct mailings of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon.

 

ARTIKEL 3 WIE ONTVANGT UW PERSOONSGEGEVENS?

 

1. In bepaalde omstandigheden moeten wij uw gegevens delen met derden:
- overheidsinstanties, gerecht en politiediensten op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving,
- financiële instellingen,
- verzekeringsinstellingen,
- boekhouder
- betaaldiensten, meer bepaald Lightspeed Payments
- derde dienstverleners, meer bepaald Mailchimp, Lightspeedhq en Google.

 

2. be the fibre doet gebeurlijk beroep op derden die persoonsgegevens bewaren buiten de Europese Economische Ruimte. Wij nemen daarbij alle mogelijke maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen en vereisen van deze derden dat zij uw gegevens even veilig verwerken als wij zelf doen:
- Lightspeedhq (Verenigde Staten) heeft een verwerkersovereenkomst gebaseerd op de Modelcontractbepalingen van de EU-commissie,
- Mailchimp (Verenigde Staten) heeft een verwerkersovereenkomst gebaseerd op de Modelcontractbepalingen van de EU-commissie,
- Google (Verenigde Staten) is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield,

 

3. Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat uw persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Wij zullen u in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar u begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

 

ARTIKEL 4 HOELANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en de wettelijke voorschriften:
- Klantgegevens bewaren wij gedurende de klantrelatie en maximaal vijf jaar nadien. Omwille van wettelijke verplichtingen bewaren wij bepaalde boekhoudkundige gegevens tien jaar;
- Leveranciersgegevens bewaren wij gedurende de leveranciersrelatie en maximaal vijf jaar nadien. Omwille van wettelijke verplichtingen bewaren wij bepaalde boekhoudkundige gegevens tien jaar;
- Communicatiegegevens bewaren wij zolang dit nodig is om de vraag of het verzoek te beantwoorden en maximaal vijf jaar nadien;

 

ARTIKEL 5 UW RECHTEN

 

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

 

U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar [email protected] of per post naar Provinciesteenweg 400, 2530 BOECHOUT (België).

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
[email protected].

 

U kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

 

ARTIKEL 6 HOE BEVEILIGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

 

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen. Al onze systemen zijn beveiligd met SSL certificaten, complexe wachtwoorden voor de accounts en toegangsbeheer tot de back-end.

In geen geval kan be the fibre aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 


ARTIKEL 7 COOKIES

 

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend strikt noodzakelijke cookies. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

 

Onderstaande cookielijst geeft u een overzicht van de cookies die onze website gebruikt.

 

Cookielijst

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over u, zoals uw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies. Daarnaast gebruiken we externe cookies, namelijk cookies van een ander domein dan waar u zich bevindt. We gebruiken de cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

 

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op, maar zijn nodig om onze website te laten werken en kunnen om die reden niet uitgeschakeld worden. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt wanneer u een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld uw privacyinstellingen registreren, in onze website inloggen of een formulier invullen. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van onze website zullen dan niet werken.

 

Analytische cookies

Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen, zodat we de prestatie van onze website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer u onze site bezocht heeft.

 

First Party
Naam Domein Herkomst Functie Bewaartijd
_ga .wereldmissiehulp.be Google Analytics Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als een klantidentificatie. Het wordt opgenomen in elke paginaverzoeking op een site en gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor de analytische rapporten van de sites. 2 jaar
_gat .wereldmissiehulp.be Google Analytics Deze cookie wordt gebruikt voor het onderdrukken van verzoeken aan Google Analytics om de efficiëntie van de netwerkoproepen te verhogen. Tot einde sessie
_gid .wereldmissiehulp.be Google Analytics Deze cookie lijkt een unieke waarde voor elke bezochte pagina op te slaan en bij te werken. 1 dag
__utma .wereldmissiehulp.be Google Analytics* Deze cookie wordt gebruikt om nieuwe en terugkerende bezoekersstatistieken te berekenen. 2 jaar

__utmb .wereldmissiehulp.be Google Analytics Deze cookie wordt gebruikt om de duur van een bezoek aan onze website te berekenen.
30 minuten

__utmc .wereldmissiehulp.be Google Analytics Deze cookie wordt gebruikt om nieuwe sessies/bezoeken voor terugkerende bezoekers te identificeren. Einde sessie

__utmt .wereldmissiehulp.be Google Analytics Deze cookie wordt gebruikt om serververzoeken te versnellen door het verzamelen van gegevens op sites met veel verkeer te beperken. 10 minuten

__utmv .wereldmissiehulp.be Google Analytics Deze cookie wordt gebruikt om gegevens op te slaan over gepersonaliseerde variabelen van de bezoekers van de site. 2 jaar

__utmz .wereldmissiehulp.be Google Analytics Deze cookie verzamelt gegevens over waar gebruikers vandaan komen, welke zoekmachine gebruikt is, welke link is aangeklikt en welke zoektermen gebruikt zijn. 6 maanden

 


Functionele cookies

Deze cookies stellen onze website in staat om extra functies en persoonlijke instellingen aan te bieden. Ze kunnen ingesteld worden door ons of door externe aanbieders van diensten die we op onze pagina’s hebben geplaatst. Als u deze cookies niet toestaat, kunnen deze of sommige van deze diensten wellicht niet correct werken.

Third Party
Naam Domein Herkomst Functie Bewaartijd
NID google.com Google De NID-cookie bevat een unieke ID die Google gebruikt om jouw voorkeuren en andere informatie te onthouden. 6 maanden

 

Marketing cookies

Marketing cookies worden geplaatst voor marketingdoeleinden en dienen om uw surfgedrag te volgen nadat u onze website bezocht heeft en/of om u aangepaste reclame te tonen. Deze cookies kunnen door ons of door derde partijen op onze website geplaatst worden. U beslist zelf of u toestemming geeft om zulke marketing cookies te plaatsen.
Third Party
Naam Domein Herkomst Functie Bewaartijd
NID google.com Google Laat aangepaste advertenties zien op Google-websites op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties. 6 maanden
CONSENT google.com Google Laat aangepaste advertenties zien op Google-websites op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties. 2 jaar
1P_JAR google.com Google Laat aangepaste advertenties zien op Google-websites op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties. 2 jaar
ANID google.com Google Laat aangepaste advertenties zien op Google-websites op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties. 2 jaar

 

Als u vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij u ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

 

We geven u zo veel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen. Als u toch meer wil weten, verwijzen we u graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

 

Als u verder nog vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail op [email protected] of per post naar Provinciesteenweg 400, 2530 BOECHOUT (België).

 

Meer informatie over cookies vindt u ook op: http://www.allaboutcookies.org/.

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Gaat u daarmee akkoord? Ja Nee Meer over cookies »